תקנון מצלצלים

 
עודכן 12:03 12/10/2008
נענע
 
 
 
 
 
תקנון "אודישנים" לבחירת מנחה חדשה לתוכנית "מצלצלים"

1. כללי

א. בכפוף להוראות תקנון זה, יתקיימו אודישנים לבחירת מנחה חדשה לתכנית "מצלצלים", המשודרת מדי יום בערוץ 10 בטלויזיה, והמצולמת בבודפשט (להלן: "התכנית"), בין הגולשות באתר נענע 10, שכתובתו www.nana10.co.il (להלן: "נענע"), המופעל על ידי חברת נענע 10 בע"מ (להלן: "החברה") (להלן ביחד: "האודישנים").

ב. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר האודישנים, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2. ההשתתפות באודישנים

על הגולשת המעוניינת להשתתף באודישנים אלה :

א. להתחבר לנענע, בדף הזה , ולמלא בטופס ההשתתפות את פרטיה האישיים, כפי שמתבקש בטופס ההשתתפות, לרבות שם פרטי ושם משפחה, מס' ת.ז., כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, כתובת מלאה, גיל, תחום עיסוק, מצב משפחתי, פרטים בדבר נסיון מסך כלשהו בעבר – אם קיים, תחביבים, וכן כל פרט אחר כפי שתחליט החברה מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מילוי מלא של פרטים אלה הינו הכרחי, וללא מילוי כל הפרטים המוזכרים לעיל, לא תתאפשר השתתפות באודישנים.

ב. לאחר מילוי הפרטים, על הגולשת לשלוח את הקבצים כדלקמן, באמצעות צירופם בטופס ההצטרפות:

1. 3 (שלוש) תמונות סטילס של הגולשת עצמה, שהינה מי שמילאה בעצמה את טופס ההשתתפות ונרשמה באמצעותו, ושהינה מעל גיל 18, , כאשר תמונה אחת לפחות מביניהן כוללת קלוז - אפ פנים, ותמונה אחת לפחות כוללת גוף מלא.

2. סרטון וידאו המציג את הגולשת עצמה, שהינה מי שמילאה בעצמה את טופס ההשתתפות ונרשמה באמצעותו, ושהינה מעל גיל 18, אשר צולם במצלמה דיגיטלית באיכות הטובה ביותר שניתן (לא יתקבלו קטעי וידאו שצולמו בטלפון סלולרי או באיכות נמוכה), באורך שבין 45 שניות לדקה אחת בפורמט wmv \ avi \ mpge, ובמשקל שלא יעלה על 20 מגה. תמונות ו/או סרטונים אשר לא יעמדו בקריטריונים שלעיל, לא יוכלו להשתתף באודישנים ובהעדר התמונות ו/או הסרטון המוזכרים לעיל, לא תתאפשר השתתפות באודישנים. מובהר כי לא ישתתפו באודישנים תמונות ו/או סרטונים שיישלחו על ידי גולשים, והמציגים מי שהינה אדם שונה מן האדם שמילא את טופס ההשתתפות ונרשם באמצעותו.

ג. גולשת המעוניינת להשתתף באודישנים רשאית (אך אינה חייבת) לשלוח גם קובץ קורות חיים שלה.

ד. מובהר כי מילוי טופס ההשתתפות על ידי הגולשת ומשלוחו ביחד עם התמונות והסרטון, מהווה הסכמה מצידה לתנאי תקנון זה, לרבות הסכמה מצידה לפרסום האודישנים שלה בנענע (הן החומרים ששלחה והן האודישנים הקובעים, כהגדרתם להלן, אם תגיע לשלב זה), וכן הסכמה מצידה כי אם תזכה באודישנים ותבחר כמנחת התכנית, תחתום על חוזה התקשרות להנחיית התכנית, עם חברת טלמדיה הונגריה ו/או מי מטעמה, בנוסח שתמציא לה חברה זו .

ה. מובהר כי כל תמונה ו/או סרטון שישלחו על ידי גולשת לאודישנים, יעברו ביקורת על ידי החברה, ולחברה שיקול דעת מוחלט באשר לתמונות ו/או הסרטונים אשר יוצגו בנענע ושישתתפו באודישנים.

ו. את טפסי ההצטרפות ביחד עם התמונות והסרטון ניתן יהיה לשלוח החל מיום ה- 19.10.08 ועד ליום 31.10.08

ז. האחריות לשליחתם התקינה של התמונות ו/או הסרטונים לנענע באופן המאפשר צפייה מלאה ותקינה בהם, חלה אך ורק על הגולשת ששלחה אותם, ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בגין תמונה ו/או סרטון שלא נשלחו באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בהם. רק תמונה ו/או סרטון תקינים ומלאים שנשלחו/שהועלו יזכו את שולחם להשתתף באודישנים. תמונה ו/או סרטון שאינם תקינים מכל סיבה שהיא ו/או שלא נתקבלו במלואם ו/או שכוללים תוספות או שינויים אחרים יפסלו, ולא יזכו את שולחם בהשתתפות באודישנים.

ח. כל זכויות הקנין הרוחני לרבות זכויות היוצרים בתמונה ו/או בסרטון ששלחה המשתתפת, בתוצרי עבודתה ובכל הנלווה לכך, יהיו שייכים לחברה בלבד. מבלי לגרוע מכך, החברה ו/או מי שהיא תורה, יהיו הבעלים הבלעדי של כל הזכויות בתמונה ו/או בסרטון כאמור. המשתתפת מוותרת עם הגשת מועמדותה באודישנים, באופן בלתי חוזר, על כל זכות מוסרית העשויה להיות לה בקשר עם התמונה ו/או הסרטון בהתאם לתקנון זה, והיא מוותרת על כל זכות כספית ו/או אחרת הקשורה בהם ו/או הזכויות הנובעות מהם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך את התמונה ו/או הסרטון ולעשות בהם כל שימוש, לרבות שימוש לצרכי פרסום ושיווק.

3. בחירת המשתתפות העולות לשלב האודישנים הקובעים

א. החברה תאסוף את כלל פרטי המשתתפות באודישנים, וצוות שופטים מיוחד מטעם החברה, בשיתוף הפקת ערוץ 10 לתכנית (להלן: "צוות השופטים"), יבדוק כל תמונה ו/או סרטון של משתתפת באודישנים, ויבחר קבוצה של עד 15 (חמש עשרה) מן המשתתפות באודישנים, המתאימות, לדעת צוות השופטים, לעלות לשלב האודישנים הקובעים בטלוויזיה, בערוץ 10, לקראת התכנית (להלן: "האודישנים הקובעים").

מובהר כי צוות השופטים רשאי שלא לבחור אף משתתפת מן המשתתפות באודישנים שתעלה לשלב האודישנים הקובעים, אם לא תימצא, על פי שיקול דעתו הבלעדי של צוות השופטים, משתתפת הראויה לעלות לשלב האודישנים הקובעים. כמו כן רשאי צוות השופטים לבחור כל מספר של משתתפות, עד 15, שיעלו לשלב האודישנים הקובעים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

ב. בחודש נובמבר 08 תפרסם החברה בנענע על תוצאות האודישנים, ותודיע אם אכן נבחרה/ נבחרו מי מן המשתתפות לעלות לשלב האודישנים הקובעים. כמו כן, אם אכן ייבחרו משתתפות כאלה - תדאג החברה להודיע להן על כך במשלוח דואר אלקטרוני לכתובתן או בהודעה טלפונית.

4. שלב הגמר ובחירת הזוכה

א. עוד במהלך בחודש נובמבר ייערכו על ידי הפקת ערוץ 10 לתכנית האודישנים הקובעים לכל אחת מן המשתתפות אשר עלו לשלב זה על פי החלטת צוות השופטים, ותבחר קבוצה של עד 6 (שש) מן המשתתפות באודישנים הקובעים, שכל אחת מהן מתאימה, לדעת הפקת ערוץ 10 לתכנית, לשמש כמנחה החדשה של התכנית (להלן: "משתתפות הגמר").
מובהר כי הפקת התכנית רשאית שלא לבחור אף משתתפת מן המשתתפות באודישנים הקובעים שתעלה לשלב הגמר, אם לא תימצא, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הפקת התכנית, משתתפת הראויה לעלות לשלב הגמר. כמו כן רשאית הפקת התכנית לבחור כל מספר של משתתפות, עד 6, שיעלו לשלב הגמר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ב. בסיום חודש נובמבר תכריז החברה בנענע, על משתתפות הגמר, והאודישנים הקובעים של כל אחת מהן, ביחד עם התמונות וסרטון הוידאו ששלחו לחברה, יועלו ויוצגו בנענע10 , בליווי שם כל משתתפת, ויועמדו לבחירת הקהל.


ג. חומרי האודישנים של משתתפות הגמר, אשר יוצגו בנענע כאמור לעיל, יוצגו בליווי טופס הצבעה, שבאמצעותו תנתן אפשרות לגולשי נענע לבחור את המשתתפת הנבחרת לדעתם מבין משתתפות הגמר, ולהצביע עבורה. הצבעת הגולשים כאמור, תמשך כ- 10 ימים (להלן: "תקופת ההצבעה"). החברה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לבצע דירוג חוזר של משתתפות הגמר, לבטל הצבעה של גולש או גולשים מסויימים ו/או את השתתפותה של משתתפת, במקרים בהם, להנחת דעתה של החברה נעשו הצבעות חוזרות ו/או נסיונות להטות דירוגים ושיטות abuse נוספות.

ד. במהלך תקופת ההצבעה, צוות שופטים מיוחד מטעם הפקת התכנית יבדוק את חומרי האודישנים של משתתפות הגמר, אשר יוצגו בנענע כאמור לעיל, וידרג אותן על פי שיקול דעתו הבלעדי. מובהר כי לצוות השופטים כאמור יהא שיקול דעת מלא בבחירתו, וכי לא יהא עליו לנמק החלטתו.

ה.בתום תקופת ההצבעה, ישוקללו תוצאות הצבעת הגולשים ותוצאות בחירת צוות השופטים מטעם הפקת התכנית, כאשר במסגרת השקלול יינתן להצבעת הגולשים משקל של 40%, ולהצבעת צוות השופטים מטעם הפקת התכנית יינתן משקל של 60% – ועד לא יאוחר מ- 5 ימים מתום תקופת ההצבעה כאמור לעיל, תכריז החברה בנענע על המשתתפת, מתוך משתתפות הגמר, שזכתה ונבחרה כמנחה החדשה של התכנית, על פי תוצאות השקלול (להלן: "הזוכה"). כמו כן, החברה תדאג להודיע במשלוח דואר אלקטרוני לכתובתה של הזוכה או בהודעה טלפונית על דבר זכייתה.

ו. לזוכה יוצע חוזה הנחיה של התוכנית "מצלצלים" על ידי חברת טלמדיה הונגריה ו/או מי מטעמה, בנוסח שתמציא לה חברה זו .


5. סודיות והגנת הפרטיות

החברה תהיה רשאית לפרסם את פרטי המשתתפות באודישנים ובאודישנים הקובעים, וכן את התמונות ו/או הסרטונים ששלחו, במסגרת פרסום ושיווק מטעמה. בין היתר תהיה רשאית החברה לדרוש מהמשתתפות להצטלם לצורך פרסום ושיווק מטעמה והיא תהיה רשאית לעשות כל שימוש בצילומים כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6. איסור השתתפות


באודישנים לא ישתתפו מי שהינן מתחת לגיל 18.


7. אחריות

בכל מקרה של תקלה באתר ההרשמה לאודישנים, ו/או שיבושים אחרים אשר לא אפשרו את קליטת מלוא הפרטים לא תתאפשר השתתפות באודישנים. החברה לא תהייה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתפת במערכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהייה החברה אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפות עקב תקלה ו/או טעות כאמור. החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתה של המשתתפת להשתתף באודישנים.

8. שונות

א. חל איסור מוחלט על המשתתפות לשלוח לחברה ו/או לאתר האודישנים כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; או הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.

ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם כל חומר אשר לדעתה קיים חשש כי הוא נופל לגדר החומרים המנויים לעיל, וכן כל חומר אשר לדעת החברה איננו הולם את מדיניות החברה ו/או את רוח המותג ו/או את נושא האודישנים, וכן להסיר חומרים כאמור מנענע אף לאחר פרסומם בו, והכל בשל האמור וכן מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך לנמק פעולתה. חומרים שלא יפורסמו בנענע או יוסרו ממנו לא יקנו לשולחיהם זכות להשתתף באודישנים.

ג. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את האודישנים לפני המועד הנקוב, כל אימת שתתרחש תקלה או אירוע שאינו בשליטתה.

ד. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתיר השתתפות למי שיימצא שנהגה במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.

ה. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

ו. על ידי השתתפותה באודישנים הנ"ל, מקבלת על עצמה המשתתפת את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייבת לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

ז. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את האודישנים בכל עת והמשתתפים בהם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

ח.\ החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת תקופת האודישנים או קיצורה. הודעה על כך תופיע בנענע.

ט. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו למשתתפת באודישנים, לרכושה ו/או לכל צד שלישי, בשל ההשתתפות באודישנים והמשתתפת מוותרת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בקשר לכך.

י. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתפת והחברה בקשר עם האודישנים, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

יא. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.
 
  
 
תגובות
הוסף תגובה 0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.