התקנון

 
עודכן 17:36 18/05/2008
ערוץ 10

תקנון שעשועון הטלוויזיה "מצלצלים"

 
 
 
 
 
א. כללי :

1. ערוץ 10 חברה הרשומה כדין בישראל (להלן: "המפיץ"), מדרך השלום 53 גבעתיים, עורכת תכנית (להלן: "התוכנית") שעשועון טלוויזיה אינטראקטיבי, המבוסס על ידע ויכולת, הנקרא "מצלצלים" (להלן: "המשחק" או ""השעשועון"). התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים גם לנקבה.

2. התוכנית מופקת על ידי Telemedia InteracTV Production Home Ltd. (מס' חברה: HE 147566), חברה הרשומה כדין בקפריסין (כתובת: Arch. Makariou III, 199 Neocleous House. P.C. 3030, Limassol, Cyprus) ("המפיק").

3. שירותי התקשורת ביחס למספר 888888 – 44 – 018 (להלן: "מספר הטלפון"), המוקצה לצורך ההשתתפות במשחק, יסופקו על ידי צד שלישי. (להלן "המגבשת"). המפיק ו/או המפיץ אינם אחראים על שירותי תקשורת אלו. .

4. המידע הכלול בתוכנית בעניין התמודדות והשתתפות בה ובעניין הפרסים, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאים אלה.


ב. תנאי ההשתתפות במשחק והרשאה

1. עובדי הגופים הבאים ובני משפחותיהם הקרובים (לרבות שותף למקום המגורים) אינם רשאים להשתתף במשחק והם לא יהיו זכאים לפרס גם במקרה שהשתתפו וזכו בניגוד לאמור: עובדי החברות "המפיץ", "המפיק" והמגבשת", ו/או חברות בנות שלהם ו/או מי מטעמם הקשורים עם המשחק. מתמודד אינו רשאי לקבל סיוע מכל האמורים לעיל. כל התמודדות על בסיס זה תהיה פסולה.

2. ההתמודדות וההשתתפות במשחק מוגבלת לתושבי ישראל, בני 18 ומעלה בלבד. בהעדר אפשרות לוודא פרטים אלו על המתמודד בשלב מתן התשובה באמצעות הטלפון (בחיוג למספר הטלפון), מתמודד שאינו עונה על הקריטריונים האמורים לא יוכל להשתתף בתוכנית והכספים שהוצאו בקשר למתן התשובות לא יוחזרו.

3. התנאים הבאים יחולו על כל מתמודד אשר התקשר למספר הטלפון במסגרת המשחק, ובהתקשרות למספר הטלפון נותן המתמודד את הסכמתו לתנאים הבאים:

3.1 המתחרים בתוכנית מעניקים למפיק ולמפיץ את רשותם המפורשת והבלתי חוזרת, אשר אינה מוגבלת בזמן ובמקום, לעשות שימוש בשמותיהם, תמונותיהם, הקלטות ווידאו וכל אמרה או פעולה אחרת שהוקלטה ו/או צולמה על ידי המפיק בקשר למשחק ולשידור של התכנית, בהתאם לשיקול דעתם של המפיק ו/או המפיץ, וזאת לצורך שידור התכנית, קידום השעשועון, התכנית, הערוץ או המפיק.

3.2 מבלי לגרוע מכלליות ההרשאה לעיל, הרשאה זו כוללת, אך לא רק, את השימושים הבאים:
א. הקלטה, טביעה, שעתוק, ושימוש חוזר, באמצעי כלשהו לרבות דפוס ושמירה על גבי פילם, אמצעי מגנטי, דיסקט וטכנולוגיה דיגיטאלית.
ב. מטרות ו/או שימושים מסחריים;
ג. ביצוע פומבי;
ד. מצגת ו/או תערוכה;
ה. הוספה לזיכרון מחשב ו/או למחשב או רשת מולטימדיה (לרבות אינטרנט) ו/או שמירה באיזה מהנ"ל;
ו. השכרה ו/או השאלה;
ז. שידור ווידאו ו/או אודיו, בצורה ו/או באופן כלשהו, לרבות, לא רק, באופן קווי (לרבות כבלים) או באופן אלחוטי, דרך תחנה מבוססת קרקע, שידור באמצעות לווין.
ח. שידור חוזר (ברשת כבלים, לווין, או פלטפורמה דיגיטאלית).


4. המשתתפים בתוכנית יודעים ומסכימים לכך כי במהלך ההופעה שלהם בתוכנית נאסר עליהם לפרסם כל מוצר, שירות או ישות, ו/או להשתמש בשפה לא נאותה ו/או להפיץ דעות פוליטיות או דתיות, או כל דבר אחר.


ג. תקופת התוכנית

1. התוכנית תשודר החל מחודש יוני 2007 במהלך הימים א'-שבת בשבוע בין השעות: חצות ועד 02:00. ייתכנו שינויים בשעות השידורים בהתאם לקביעת המפיץ ו/או לוח שידוריו.


ד. מהלך המשחק – שלב קביעת המשתתפים בשידור הישיר

1. בכל תוכנית, ישאל המגיש מספר שאלות ידע כללי או יציג שאלות אחרות או פאזלים המבוססים על יכולת (להלן "הפאזל").

2. צופה, העומד בתנאי ההשתתפות במשחק, המעריך כי הוא יודע את התשובה הנכונה, רשאי להשתתף בתחרות הזכאות (כהגדרתה להלן).

3. "תחרות הזכאות" – תחרות הזכאות היא שלב במשחק אשר בו נקבע המתחרה אשר יעלה לשחק בשידור ישיר בתכנית. תחרות הזכאות מבוססת על שאלות ידע (להלן: "שאלות הסיווג"), עליהן ניתן לענות באמצעות התקשרות למספר הטלפון ממכשיר טלפון בעל לחצנים (אשר עובד בחיוג צלילים בלבד, להבדיל ממתקפים),, בהתאם לאמור בסעיף 4 להלן, בתוך פרק הזמן הרלוונטי המוקצה למענה לפתרון אותו פאזל / שאלה. מטרת המתחרה להשיב נכונה על שאלת הסיווג בזמן הקצר ביותר. תחרות הזכאות תסתיים בעת קביעת המתחרה הזוכה בתחרות הזכאות, בהתאם להוראות סעיף 4 להלן. ואולם, ככל שלא ניתן לחבר את המשתתף בשידור חי לאולפן מהסיבות המפורטות בסעיף 6 להלן, תוארך תחרות הזכאות עד לבחירתו של מתחרה אשר יחובר בשידור חי לאולפן (ועם הבחירה תחל תחרות זכאות חדשה).

4. השתתפות ב"תחרות הזכאות" –

4.1 ההשתתפות בתחרות הזכאות תעשה על ידי התקשרות למספר הטלפון, באמצעות מכשיר טלפון לחצנים כאמור. התוכנה המופעלת על ידי המפיק (להלן: "התוכנה") תשמיע למתמודד אחת משאלות הסיווג. לאחר שמיעת השאלה על המתמודד להשיב נכונה על השאלה ובזמן הקצר ביותר בתחרות הזכאות, באמצעות הקשה על לחצן בטלפון, בהתאם להוראות שימסרו לו בטלפון. עלות התקשרות למספר הטלפון הינה 5 ש"ח להתקשרות, כולל מע"מ. לעלות זו יתווספו חיובים למפעיל סלולרי ככל שחלים על המתקשר. במהלך השיחה (לאחר הקשת תשובת המתקשר) יאמר למתקשר האם תשובתו נכונה. ככל שהתשובה אכן נכונה, יאמר למתקשר האם תשובתו התקבלה בזמן הקצר ביותר עד לאותו הרגע..

4.2 התוכנה תדרג את תשובות המתחרים הנכונות בלבד, (להלן ולעיל: ה"דירוג"). המתחרה שהשיב נכונה בזמן הקצר ביותר בתחרות הזכאות יהיה במקום הראשון בדירוג בתחרות הזכאות. זמן מתן התשובה של המתחרים העונים נכונה נמדד מרגע סיום השמעת השאלה ועד ללחיצת המתחרה על מקש הטלפון הנכון. . תחרות הזכאות בה ידורג המתחרה, תהיה זו אשר במהלכה נתקבלה על ידי התוכנה תשובתו של המתחרה לשאלת הסיווג.

4.3 כל מתחרה יוכל לנסות לשפר את מעמדו בדירוג על ידי השתתפות חוזרת ומענה לשאלת סיווג חוזרת, חדשה בכל ניסיון. בדירוג, יופיע כל מתחרה במקום אחד עם התוצאה הטובה ביותר שלו.

4.4 הפקת התוכנית תתקשר למשתתף שדורג ראשון בדירוג ב"תחרות הזכאות", על פי מספר הטלפון ממנו חייג ל"תחרות הזכאות", על מנת שיוכל להשתתף בשאלה או בפאזל המתייחס לתחרות הזכאות הספציפית.

4.5 ההשתתפות בתחרות הזכאות לא תקנה כל זכות לפרס או כל סוג של פיצוי לכל המשתתפים בה.

4.6 לפני סיום תחרות הזכאות האחרונה בכל תוכנית תנתן הודעה לצופים על הזמן הנותר עד לסיומה (זמן מתן ההודעה יקבע על ידי המפיק). תשובות נכונות לשאלות הסיווג אשר תתקבלנה על ידי התוכנה לאחר חלוף מועד זה תכללנה בדירוג התשובות בתחרות הזכאות בתכנית הקרובה שלאחר מכן.

4.7 לא תתאפשר השתתפות במשחק לתשובות נכונות אשר תתקבלנה לאחר בחירת הזוכה ב"תחרות הזכאות" האחרונה בכל תוכנית ובכלל זה לתשובות נכונות אשר תתקבלנה לאחר סיומה של תכנית והן לא תכללנה בדירוג כלשהו. תשובות אשר תתקבלנה על ידי התוכנה לאחר סיום בחירת הזוכה ב"תחרות הזכאות" האחרונה בכל תכנית (ועד לתחילת התכנית שלאחריה) תהינה ללא תשלום מצד המשתתף (המשתתף לא יחויב בגינן ולחילופין יזוכה בגין חיובים אלו).

5. הזוכה ב"תחרות הזכאות" יחובר בשידור חי לאולפן התוכנית ויתבקש לענות על השאלה או הפאזל הרלוונטי. במידה והתשובה אינה נכונה, תתחיל "תחרות זכאות" חדשה באמצעותה יבחר מתחרה חדש.

6. אם המתחרה שנבחר בהתאם לסעיף 4 אינו עונה לשיחת טלפון מהאולפן בתוך ארבעה צלצולים, או אם הקו תפוס (לעניין זה שיחה ממתינה הינה כקו תפוס), אז ייבחר מתחרה אחר על פי הדירוג שלו באותה "תחרות זכאות".

7. מתחרים שיחוברו באופן ישיר לאולפן חייבים לעמוד בתנאים או בהוראות שיינתנו להם על-ידי צוות ההפקה. המפיק והמגיש שומרים לעצמם את הזכות לסיים את השיחה ו/או או לסרב להעניק את הפרס האמור במשחקון הרלוונטי כאשר, על פי שיקול דעתם, נראה כי המתחרה פועל באופן שאינו יאה או שעשוי להיות מנוגד לכללים החלים על השידור או דין כלשהו שהוא.

8. המתחרים אינם רשאים, ללא סייג כלשהו, לקדם כל מוצר או שירות, לעשות שימוש בשפה בוטה, לקלל או לומר כל דבר אחר שעלול לפגוע או להזיק לכל אדם, גוף או ישות. המתחרים הינם האחראים הבלעדיים לכל אמרה הנאמרת על ידם במהלך השתתפותם בתוכנית ולכל תוצאה של אמרותיהם.

9. המתחרים רשאים להשתתף מספר רב של פעמים, ככל שירצו, במהלך כל אחת מהתוכניות. אף על פי כן, המפיק ו/או המפיץ רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, למנוע (בכפוף ליכולות הטכניות של המגבשת ו/או של רשתות תקשורת לרבות רשתות תקשורת סלולרית ו/או של ספקי שירותי בזק ו/או טלפוניה) את המשך ההתחרות, וזאת ממתחרים כלשהם ו/או כאלו שהוצאותיהם בגין ההתחרות במשחק הגיעו לסכום של 1,000 ש"ח (כולל מע"מ) בחודש קלנדרי. המפיק ו/או המפיץ רשאי לשנות סכום זה בכל עת ללא כל התראה מוקדמת.

משתתף בתוכנית אינו רשאי לתת את התשובות באמצעות סוכנים או צדדים שלישיים.


ה. הפרסים וההשתתפות בשידור החי

1. הפרסים בתוכניות יהיו בהתאם למופיע בעת השידור ו/או בהתאם לנמסר על-ידי המנחה בשידור. כל הפרסים אינם ניתנים להעברה או החלפה.

2. הפרסים הכספיים יינתנו באמצעות המחאה (צ'ק) או העברה בנקאית לזוכים, כפי שיקבע על ידי המפיק, וזאת בתוך 6 שבועות מיום הזכייה.

3. כל מתחרה מתחייב לשלם את הוצאותיו לכל גורמי התקשורת הרלבנטיים בקשר עם התחרותו בשעשועון. מתחרה אשר אינו משלם את מלוא התשלומים החלים עליו, המפיק שומר לעצמו את הזכות לדרוש חזרה את הזכיות שלו, אם בכלל (או להמנע מהענקת הפרס בפועל ככל שטרם הוענק).

4. זוכה ישא בכל תשלום שיידרש לשם מימוש הפרס ו/או בקשר עמו לרבות מסים, וכל הוצאה אחרת. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, בגין הפרס יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו בלבד. המפיק יהיה רשאי להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך עפ"י הדין, את פרטי הזוכים ו/או ניכוי מס במקור. המפיק לא ישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.

5. מתחרים אשר יעלו לשידור בשידור חי ואשר עונים נכונה על השאלה או הפאזל הרלוונטים יהיו זכאים לפרס המובטח (מזומן או פרס אחר כפי שהוגדר בתוכנית הרלוונטית). מתחרה כאמור רשאי להגדיל את הסכום או ערך הזכיות באמצעות השתתפות משחק ה"בונוס" אותו ישחק בשידור חי. תוצאת משחק הבונוס לא תפחת מסכום או פרס המינימום שכבר הובטח. על המשתתפים להיות מוכנים להתחרות בשני שלבי התחרות בתוכנית על מנת להיות זכאים לפרס כלשהו.

6. מספר הזכיות למשתתף מוגבל לשלוש (3) זכיות בחודש אחד.


ו. הוראות כלליות

1. המפיק ו/או המפיץ ו/או המגבשת או מי מטעמם אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לשירותי התקשורת הנוגעים למספר הטלפון (כהגדרתו בסעיף 3 לעיל) ולפעילותן התקינה של מערכות תקשורת, לרבות תקשורת סלולרית ו/או מכשירי הטלפון ו/או קווי טלפון, על כל מרכיביהם, ולא ישאו באחריות לכשלים ו/או הפסקות ו/או הפרעות כלשהן הנוגעים למספר הטלפון ו/או בשירותי מערכות תקשורת ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו לאדם ו/או למשתתף במשחק בגין כשלים ו/או הפסקות שיבושים ו/או הפרעות כאמור. האמור לעיל יכלול, אבל לא רק, העדר אחריות בגין שאלות ו/או תשובות שאבדו, התעכבו או לא מולאו כנדרש או בגין תשובות או הודעות שאינן מתקבלות או נמסרות. תשובות מסוג זה תהיינה בטלות.

2. החלטות המפיץ ו/או המפיק בכל הנושאים הן סופיות ולא ניתנות לערעור, ולא תתקבלנה פניות בעניין.

3. השתתפות בתוכנית אינה כרוכה בכול התחייבות מוקדמת.

4. המפיץ שומר לעצמו את הזכות להפסיק או לעדכן את שידורי התכנית, בכל עת שיבחר בכך. המפיץ ו/או המפיק רשאי לשנות את כללי המשחק והוראות תקנון זה בכל עת.

5. המפיץ (או כל צד שלישי שמונה על ידי המפיץ) רשאי לעשות שימוש בשמו ובתמונתו של זוכה וכן באמרותיו בעניין הפרס למטרות קידום, שיווק ופרסום עתידי, בכל אמצעי תקשורת בעולם, ללא הודעה וללא תשלום תמורה כלשהי. מלבד האמור לעיל, מידע ופרטים (להלן: "פרטים אישיים") המסופקים על ידי המתחרים ו/או המתקבלים אודות המתחרים לצורך ההתחרות במשחק, ישמרו וישמשו את המפיץ, את המפיק ואת הספקים והקבלנים שלהם לצורך ניהול התחרות.

6. המפיק ו/או המפיץ ו/או המגבשת ו/או מי מטעמם רשאי להעביר את הפרטים האישיים לספקי שרותי תקשורות לרבות שירותים הסלולאריים או לגופים רגולאטורים רלוונטיים, למשטרה או לרשויות המנהלות חקירה על תלונות או חשד לפעילות בלתי חוקית או כאשר הדבר מתבקש על ידי ספק שירותי התקשורת בקשר עם חיובי המתחרים במסגרת המשחק.

7. המפיק ו/או המפיץ ו/או המגבשת ו/ או מי מטעמם רשאי לעשות שימוש בנתונים כלליים ו/או מצטברים, שאינם אישיים, למטרת ביצוע מחקרי שוק או בבחינת סקירות, התפתחויות ושיפורים לשירותים רלוונטיים.

8. מומלץ למשתתפים במשחק להדפיס את התנאים הללו ולשמור אותם במקום בטוח.

9. על תנאי תקנון זה חלים באופן בלעדי דיני מדינרת ישראל והם ויפורשו באופן בלעדי בהתאם לדיני מדינת ישראל, ולא יחול דין אחר כלשהו.

10. ניתן לקרוא את התנאים והסייגים האמורים לעיל באתר האינטרנט בכתובת www.calltv.com/10.

11. ניתן לשלוח שאלות בעניין המשחק לכתובת 10@calltv.com
 
  
 
תגובות
הוסף תגובה 0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.