תקנון משחק לתוכנית "זוג מנצח VIP"

 
עודכן 10:15 27/12/2016
 
 
 
 
 

תקנון

תקנון פעילות גולשים "האם אתם זוג מנצח "

הגדרות בתקנון זה: "החברה"; נענע10, ישראל 10 (ערוץ 10)


1.         כללי

א.        בכפוף להוראות תקנון זה, תקיים נענע 10 בע"מ ("החברה") תחרות בין הגולשים באתר נענע 10 שכתובתו www.nana10.co.il (להלן: "נענע 10"), המופעל על ידי החברה, תחרות שבמסגרתה יתבקשו הגולשים המעוניינים להשתתף בתחרות, להעלות תמונה ולמלא פרטים אישיים ("התחרות"). ולהתמודד על זכייה בפרס.

ב.        בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.         תקופת התחרות

א.         התחרות תתקיים החל מיום -____19.7.17_ לתקופה של כ-11 שבועות (להלן: "תקופת התחרות").

 

3. ההשתתפות בתחרות

א.         בתחרות רשאים להשתתף גולשים מעל גיל 18.

ב.         ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי חברת נענע 10, חדשות 10 ו-ישראל 10

 

4.         אופן ההשתתפות בתחרות

א.         על כל משתתף להתחבר לאתר נענע 10, במתחם התחרות, בדף שכתובתו:
____________________________

למלא בכרטיס את כל הפרטים המלאים בצורה ברורה כולל פרטים אישיים, ולהעלות תמונה של זוג ברגע מטריף במיוחד.

ב.         מובהר כי משלוח הכרטיס על ידי הגולש, מהווה הסכמה מצידו לתנאי תקנון זה.

כל כרטיס תקין יעלה באופן אוטומטי למערכת התחרות ולא ניתן יהיה לערוך בו שינויים או להסירו. במידה וירצה גולש להסיר את כרטיס שנשלח - עליו לפנות לחברה בדוא"ל שכתובתו support@nana10.tv. לחברה תהיה אפשרות להסיר כרטיסים שאינם ראויים לפי שיקול דעתה.

ג.          האחריות לשליחה התקינה של הכרטיס באופן המאפשר צפייה מלאה ותקינה בהם, חלה אך ורק על המשתתפים, ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בגין תמונה שלא נשלחה באופן תקין ו/או קשיים כלשהם בצפייה בה. רק כרטיסים שיתקבלו באופן מלא ותקין ישתתפו בתחרות. כרטיסים שאינם תקינים מכל סיבה שהיא ו/או שלא נתקבלו במלואם ו/או שכוללים תוספות או שינויים אחרים יפסלו, ולא יזכו את שולחם בהשתתפות בתחרות.  החלטת החברה לפסילת כרטיס משתתף בתוכנית, הינה סופית ולא ניתנת לערעור.

ד.         ניתן לשלוח יותר מתמונה אחת אך כל גולש יכול לזכות פעם אחת בלבד.

ה. המשתתפים מוותרים עם הגשת מועמדותם בתחרות, באופן בלתי חוזר, על כל זכות מוסרית העשויה להיות להם בקשר עם התמונה בהתאם לתקנון תחרות זו, והם מוותרים על כל זכות כספית ו/או אחרת הקשורה בה ו/או הזכויות הנובעות ממנה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך את התמונה ולעשות כל שימוש בה, לרבות שימוש לצרכי פרסום ושיווק.

 

5.         בחירת הזוכה
בתום תקופת הפעילות תבחר ועדת השופטים המורכבת משלושה שופטים מישראל 10 ונציג נענע 10 (להלן : השופטים) את הזוכה.

הזוכה ייבחר מבין כלל הגולשים שהשתתפו בתחרות. השופטים יבחרו את התמונה, אשר על פי שיקול דעתם הבלעדי הינה המקורית והמרגשת ביותר.

6.         הודעה על קבלת הפרס

א.         החלטת השופטים תהיה ברוב קולות והינה סופית ולא ניתנת לערעור.

ב.         נציגי נענע 10יעבירו את פרטי הזוכים לספק הפרס על מנת שייצרו קשר עם הזוכה בטלפון / מייל לפי הפרטים אותם מילא במערכת ויעדכנו אותו בזכייה וקבלת הפרס.

ג.          מובהר כי נענע10 לא תהיה אחראית לאי איתורו של  משתתף בכתובת הדואר האלקטרוני או טלפון שמסר, או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בה. רישומי נענע10 יהוו ראיה חלוטה לפרטי המשתתפת כפי שנמסרו על-ידה, והחברה אינה אחראית לכל טעות בפרטיו האישיים של המשתתף.

ד.         במידה שהזוכה בתחרות לא יאותר במשך שבועיים,  או לא יביע הסכמה מפורשת לזכייה בפרס, תהא רשאית החברה לבחור, בזוכה חלופי, הבא בתור שנבחר בהתאם לקריטריונים לפי סעיף  5  ואם הוא  לא יאותר הבא אחריו וכך הלאה , לפי שיקול הדעת הבלעדי של השופטים בתחרות.

ה.         תוצאות התחרות ובחירת הזוכה , כפי שיקבעו ויוכרזו על ידי חבר השופטים, הנן סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

 

7.         הפרס, קבלתו ואופן מימושו

א.         הפרס וחלוקתו הינם באחריות נענע 10

ב.         הזוכה/זוג זוכים יזכו בחופשה מפנקת במלון שאטו גלילי מלון בוטיק בצפון

ג.          תוקף מימוש הפרסים חצי  שנה מיום קבלת הפרס.

לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לממש את הפרס.

ד.         הפרס הניתן במסגרת תקנון זה הינו אישי ואינו ניתן להעברה, ויימסר כנגד הצגת תעודה מזהה.

ה.         הזוכה מוותר בזאת על כל טענה ביחס לפרס (לרבות, אך לא רק, טיבו ו/או איכותו ו/או לכל נזק העלול להיגרם לו כתוצאה מהשימוש בו) והוא פוטר בזאת את החברה וספק הפרס מכל אחריות בקשר לפרס.

ו.          החברה תהא רשאית לשנות את הפרס בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

8.         תנאים כללים

א. ההשתתפות בתחרות מהווה את הסכמתו של הזוכה לפרסום זכייתה בכל מדיה שתמצא החברה לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין.

ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הזוכה לשתף פעולה ולמלא אחר בקשות החברה הסבירות לצורך פרסום שכזה

ג. כל תמונה שנשלחת עולה באופן אוטומטי לגלריה פומבית בעמוד הפעילות.

ד. החברה תהיה רשאית לפרסם את שם הזוכה בפרס ואת פרטי הפרס במסגרת פרסום ושיווק מטעמה.

 

9.         אחריות ושיפוי

א.         החברה ו/או ספק הפרס לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת נענע10. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהיה החברה ו/או ספק הפרס אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים בתחרות עקב תקלה ו/או טעות כאמור. החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף בתחרות.

ב.         החברה ו/או ספק הפרס לא יישאו בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו והוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לזוכה בתחרות, לרכושה ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשתה הזוכה בפרס והזוכה מוותרת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה וספק הפרס, בקשר לכך.

 

10.       שונות

א.         חל איסור מוחלט על המשתתף לשלוח לחברה כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; לרבות תמונות עירום, או הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.

ב.         החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם כל חומר אשר לדעתה קיים חשש כי הוא נופל לגדר החומרים המנויים לעיל או העשוי לכלול הפרה של הוראות כל דין, וכן כל חומר אשר לדעת החברה איננו הולם את מדיניות החברה ו/או את נושא התחרות וכן להסיר חומרים כאמור מנענע 10 אף לאחר פרסומם בו, והכל בשל האמור וכן מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך לנמק פעולתה. חומרים שלא יפורסמו בנענע 10 או יוסרו ממנו לא יקנו לשולחיהם זכות להשתתף בתחרות.

 

ג.                        במקרה של חשש להפרת תקנון זה ו/או מסירת מידע כוזב ו/או חשש לביצוע מעשה מרמה או הפרת זכויות יוצרים של צד ג' כלשהו, תהיה רשאית החברה לפסול את המשתתפת  על פי שיקול דעתה הבלעדי בהודעה למשתתפת. הפסילה תיכנס לתוקף מיידית. הפסילה יכול שתיעשה בכל שלב של התחרות ואף לאחר זכייתה של משתתפת.

ד.         החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על שינויו. כל שינוי בתקנון כאמור יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר התוכנית.

ה.         כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

ו.          על ידי השתתפותו בתחרות מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

ז.          החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את התחרות בכל עת. המשתתפות מוותרות על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

ח.         החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת תקופת התחרות או קיצורה. הודעה על כך תופיע באתר התוכנית, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 

ט.         אין בהוראות הסכם זה כדי לפגוע בתנאי השימוש הכלליים בנענע 10 כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.nana10.co.il תנאי השימוש הכלליים"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש הכלליים יגברו הוראות תקנון זה.

י..         כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתפת והחברה בקשר עם המבצע, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

יא.        סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

יב.        החברה וחבר השופטים ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות עקב החלטה כלשהי שלהם ככל שזו ניתנה בתום לב ועל פי עקרונות התקנון.

יג.         האמור בתקנון זה הינו ממצה לחלוטין.  כל לקונה ככל שתימצא כזו בתקנון זה, תושלם על פי הכרעת מי שייקבע ע"י החברה לעניין זה.

יד.        מובהר בזאת כי דין תקנון זה ודינה של התחרות כדין חוזה למתן ציונים כמשמעותו בסעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי) התשמ"ג- 1973 ולפיכך, כל הכרעה שתתקבל בתחרות לא תהיה נושא לדיון בבית-משפט.

 

 

 

 

 

 

 
  
 
תגובות
הוסף תגובה 0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.