תקנון משחק לשעשועון "קופה משותפת"

 
עודכן 16:40 20/02/2017
 
 
 
 
 

תקנון התוכנית  "קופה משותפת"

הגדרות

‏א."המפיקה" או "ההפקה" - אבוט המאירי תקשורת בע"מ.

‏ב."הגוף המשדר" או "ערוץ 10" - הזכיין/בעל הרישיון  המשדר בערוץ 10

‏ג."מועמד" - כל אדם המועמד להשתתף בתוכנית העומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 4 להלן ושלקח חלק במיונים ו/או באודישנים לתוכנית.

‏ד. בתוכנית שני מתמודדים ראשיים ועוד שמונה שותפים אופציונליים שנבחרו ע"י המתמודדים הראשיים, משמע יהיו עשרה מתמודדים בסה"כ."המשתתפים"- כל המשתתפים בפרק של התוכנית.

‏ה."מערכת התוכנית" - ערוץ 10 ו/או המפיקה ו/או כל מי שימונה על ידן ו/או מי מטעמן.

‏ו. "המנחה"- מנחה התכנית, אשר זהותו תיקבע על ידי מערכת התכנית. מערכת התוכנית תהא רשאית להוסיף מנחה/מנחים נוספים ו/או לשנות את זהות המנחה/מנחים על פי שיקול דעתה.

"אתר האינטרנט של התכנית" - http://http://10tv.nana10.co.il/.

‏ז."צילומים"- הצילומים לתוכנית, אשר יכללו בין היתר את צילום המשחק באולפן לרבות צילום המשתתפים והמתמודדים באולפן.

 

כללי

 • "קופה משותפת" הוא משחק טלוויזיה שבו מתחרים זה בזה מתמודדים אשר יידרשו לענות נכון, על שאלות ידע שונות (להלן: "המשחק" או "התכנית").
 • בחתימת המתמודדים על תקנון זה ובאישור המשתתפים תקנון זה, הם מאשרים בזה את הסכמתם להשתתף ולהצטלם לתוכנית לצורך הכללת הצילומים בתוכנית ומקנים למפיקה ולערוץ 10 את הזכות להשתמש בצילומים ו/או בתמונתם, בשמם ובדמותם בכל הקשור לתוכנית ו/או לקידומה.
 • הליך המיון לתוכנית ייקבע על ידי מערכת התוכנית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כאשר בכל עת תהא מערכת התוכנית רשאית לשנות את הליכי המיון ואת מהלך התוכנית וכל היבט הקשור אליהם (כולל, בין היתר: הוספה או ביטול של שלבי מיון או שלבי התוכנית, אופן ביצוע הליכי המיון, שינוי פרס התוכנית, שינוי תקנון זה וכיוצא באלה). בכל מקרה כאמור תביא מערכת התכנית את הדבר לידיעת המתמודדים והמשתתפים המצויים באותה עת בתכנית, ושינויים כאמור יחייבו כל מועמד ומשתתף ככל שיהיו רלוונטיים ממועד ההודעה ואילך.

מיון המשתתפים

• מועמדות לתוכנית יוכלו להגיש כל מי שבמועד הגשת מועמדותו הינו אזרח ישראל מעל גיל 18 שעומד בכל הדרישות המפורטות בהוראות תקנון זה ויתר מסמכי התוכנית. ההשתתפות בתוכנית אסורה על מנהלי ועובדי ערוץ 10 וההפקה, וכן עובדי ספקים/קבלני משנה של ההפקה ובני משפחותיהם או בני ביתם, אלא אם נתקבל לכך אישור פרטני מראש ובכתב ממערכת התוכנית על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 • המתמודדים ייבחרו על ידי ההפקה מבין מועמדים שההפקה תפנה אליהם בכל דרך שתבחר, לרבות באמצעות פניה לקבוצות של מועמדים או למועמדים ספציפיים, ו/או גיוס מתמודדים פרטני, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל מנת לזמנם לעבור אודישנים להשתתפות בתכנית. מתמודדים לתוכנית יהיו אלו אשר יעברו את האודישנים שיערכו לתוכנית ויקבלו הודעה רשמית מהמפיקה כי התקבלו להשתתף כמתמודדים בתוכנית.
 • היה ומועמד ייבחר על ידי ההפקה להשתתף כמתמודד בתכנית, לאחר שעבר בהצלחה את כל האודישנים לתוכנית, ככל שנעשו לו, צוות ההפקה יודיע למועמד את המועד והמקום שנקבעו לצילום והקלטת התכנית בה הוא מיועד להשתתף, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והמתמודד יידרש לחתום על טפסי השתתפות ומסמכי התוכנית, אשר חתימה עליהם מהווה תנאי להשתתפות כמתמודד בתוכנית.
 • ידוע למתמודדים ולמשתתפים כי הליכי המיון לתכנית לא בהכרח זהים בין מועמד למועמד, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המפיקה.
 • המועמדים ימסרו פרטים נכונים ומלאים לעניינים שיישאלו על ידי ההפקה, לרבות פרטים אישיים (אשר יכללו, בין היתר, מצב משפחתי, עיסוק, גיל וכיו"ב) בכתב או בעל פה וההפקה תהיה רשאית לעשות בהם שימוש במהלך התכנית לפי שיקול דעתה.
 • מובהר, כי ההפקה אינה מתחייבת כי מועד או מיקום צילום התוכנית יהיו במועד או מיקום אשר יהיו נוחים למתמודדים או למשתתפים וכן כי היא רשאית לשנות את מועד ו/או מיקום צילום התוכנית, ושינוי כאמור יחייב את המתמודדים והמשתתפים.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע ומוסכם בזאת על המתמודד והמשתתף, כי חלק מהמתמודדים והמשתתפים שישתתפו בתוכנית, השתתפו בסימולציה של המשחק / התכנית ו/או סימולציות ו/או פיילוט ו/או ישתתפו ביותר מיום צילום אחד ובהתאמה ביותר ממשחק אחד, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מערכת התוכנית. המתמודד ו/או המשתתף מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין כך ובכלל זאת בקשר עם השתתפותם של מתמודדים ו/או משתתפים אחרים בסימולציות או בפיילוט או בתוכניות או במשחקים או ימי צילום קודמים.

חוקי המשחק

למשחק שלושה שלבים

שלב ראשון:

בשלב הראשון כל מתמודד ראשי, ישאל 6 שאלות בנושאים שונים, לכל שאלה יש 4 אפשרויות של תשובות, שאחת מהן היא התשובה הנכונה. סדר ההשתתפות בתכנית ייקבע על ידי חברת ההפקה ולפי שיקולה הבלעדי.

על כל תשובה נכונה ירוויח המתמודד 5000₪.

הסכום הוא מצטבר לאורך השלב , לדוגמא ענה נכון על חמש שאלות מתוך ה6- יצבור 25 אלף שח.

 

גלגלי הצלה בשלב הראשון:

לכל מתמודד ראשי ארבעה שותפים אפשריים, אותם בחר מתוך מאגר של עד 10 משתתפים שהוצגו בפניו. הוא יכול להיעזר בכל אחד מהארבעה פעם אחת בלבד, בשלב זה. הליך בחירת המשתתפים ייקבע על ידי  חברת ההפקה ועל פי שיקולה הבלעדי.

בכל פעם שנשאלת שאלה, משתתף שחושב שהתשובה ידועה לו, בוחר אותה מארבע האפשרויות ומסמן אותה בעזרת לחצנים.

הזמן בו יכול המתמודד הראשי (ושותפיו) לענות על שאלה הוא 60 שניות.

המתמודד הראשי ידע מי מהמשתתפים ענה על השאלה,  אך לא ידע האם מדובר בתשובה נכונה או שגויה.

במהלך 60 שניות, יכול המתמודד הראשי להתלבט לגבי התשובה שייבחר, ולהחליט לענות בכוחות עצמו או  להחליט שהוא מתבסס על תשובת אחד השותפים שענו. במידה והחליט להתבסס על תשובת אחד השותפים, הוא יוכל להתייעץ עם שותף אחד שענה גם הוא על השאלה - תשובת השותף תיחשף (בלי לדעת אם היא נכונה או לא). אם התשובה אינה מקובלת על המתמודד הראשי, הוא יוכל לבחור את תשובתו של שותף נוסף אחר (שגם ענה) אבל הפעם בלי שהתשובה תיחשף.

נעילת התשובה הנכונה לדעת המתמודד הראשי (גם אם החליט לבחור בתשובת אחד שותפים) תתבצע במהלך 60 שניות.

במידה ולא הספיק לקבל החלטה במהלך 60 השניות, תיחשב השאלה כפסולה.

במידה והחליט להתבסס על תשובת השותפים, אך לא החליט מי מהם בתום 60 השניות, תיחשב תשובת השותף הראשון שבחר להתייעץ איתו, כתשובה הקובעת.

ברגע שמשתתף נבחר, תשובתו היא התשובה שניתנה, והוא הופך שותף שווה למתמודד הראשי, ללא קשר האם תשובתו נכונה או שגויה.

תשובתו של המשתתף שנבחר תהיה התשובה הסופית!

אם המתמודד הראשי או המשתתף (שהפך לשותף) בחרו בתשובה שגויה - הם אינם זוכים בסכום התשובה הנכונה.

 

מתמודד ראשי שיטעה בארבע שאלות ברציפות , מבלי לקחת שותף באף אחת מן השאלות הללו, יעבור לעמדת "שותף״ ומי שיחליף אותו בעמדת המתמודד הראשי הוא אחד מארבעת השותפים שלו לפי בחירתו . שותף זה ימשיך את המשחק כמתמודד ראשי בדיוק מאותה נקודה בה הפסיק המתמודד הראשי המקורי להיות כזה.

בתופם 6 שאלות (לכל מתמודד)- ייערך סיכום מצב ושותפים שלא נבחרו על ידי המתמודדים הראשיים להיכנס כ"שותפים פעילים" יעזבו את המשחק.

שלב שני: שלב מהיר -

בשלב זה ישתתפו שני המתמודדים הראשיים והשותפים ש"נכנסו לקופה" בשלב הקודם.

בשלב זה יוצגו בפני המתמודדים 4 שאלות על ידי המנחה.

מנחה מציגה שאלה - כל המתמודדים, כלומר שני המתמודדים הראשיים והשותפים, רשאים לענות באמצעות לחצנים.

הראשון שעונה קובע מה קורה -

אם ענו מתמודד ראשי ומי משותפיו ותשובתם נכונה, נוספים לקופה שלהם 10,000₪. אם ענו מתמודד ראשי ומי משותפיו ותשובתם שגויה, נגרעים מהקופה שלהם 5000 ₪ (חצי).

בסיום השלב המהיר - מתמודד שיש לו יותר כסף בקופה (אחרי שני השלבים הראשונים) ממשיך עם שותפיו לשלב הגמר.

מתמודד ראשי (ביחד עם שותפיו) עם הסכום הנמוך יותר עוזב את המשחק ללא כל סכום זכייה.

שלב שלישי: שלב הגמר

נשאלות 6 שאלות שגם כאן להן 4 אפשרויות בחירה של התשובה.

הסכום  בו זוכה המתמודד על כל תשובה נכונה, על חמש השאלות הראשונות בשלב זה, הוא בגובה הסכום אותו צבר בשלבים הראשון והשני. בשלב זה המתמודד הראשי ושותפיו מהשלבים הראשון והשני, הם שותפים שווים לסכום המצטבר - שיחולק ביניהם באופן שווה, אם יצליחו וינצחו במשחק.

בשלב הזה, כל תשובה שגויה, של מתמודד ראשי או של שותף שלו, תגרום לסיום המשחק, ללא זכייה.

 

גלגלי הצלה בשלב השני:

בשלב זה המתמודד הראשי יכול להיעזר בשותף אחד בכל סיבוב, ללא הגבלה במספר הפעמים שיזקק למי מהם.

הזמן בו יכול המתמודד הראשי (ושותפיו) לענות על שאלה הוא 60 שניות

במהלך  60 שניות על המתמודד הראשי לקבל החלטה- האם עונה לבד או מתבסס על תשובת שותף שענה מבלי לדעת מה ענה ובלי יכולת לתקשר איתו על הנושא.

בכל פעם בה עונה המתמודד הראשי נכון על שאלה (ללא עזרת שותפיו), ניתנת לו הזכות להיפטר מאחד השותפים.

המתמודד הראשי יכול לפרוש לאחר כל שאלה בשלב זה, לפני חשיפת השאלה הבאה, עם הכסף אותו צבר עד לאותו שלב.

 

שאלת ההכפלה

בשאלה השישית של שלב זה - המתמודד הראשי יכול להכפיל את הסכום שצבר עד אותה נקודה, אך עליו לענות על השאלה השישית ללא עזרת השותפים.

במקרה של תשובה שגוייה, יאבדו המתמודד ושותפיו  את כל הסכום שנצבר.

במקרה של תשובה נכונה לשאלה השישית - הסכום שנצבר והוכפל, יחולק בין המתמודד הראשי והשותפים שנותרו לו, שווה בשווה.

בשאלת ההכפלה- המתמודד הראשי אינו יכול להיעזר בשותפיו בכלל!

 • המשתתפים ו/או המתמודדים לא יפעלו בכל דרך שהיא באורח שאינו הוגן ולא יעשו במהלך המשחק כל שימוש שהוא בעזרים ו/או באמצעי תקשורת למיניהם על מנת לברר את השאלות או התשובות לשאלות שיישאלו במשחק.
 • ההפקה תהא זכאית להוציא מהאולפן במהלך הצילומים ו/או לפסול, לרבות פסילת זכאות לפרסים (אם וככל שיהיו זכאים לכך), מתמודדים ו/או משתתפים לגביהם ייקבע על ידי ההפקה כי עברו על חוקי המשחק כאמור בתקנון זה או שיחקו באופן שאינו הוגן או שיש בו כדי תרמית או הטעיה, או שיש בו כדי להפריע להתנהלות השוטפת התקינה של המשחק, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.
 • מערכת התוכנית לא תהיה אחרית בשום מקרה על כל תקלה מכל סוג לרבות תקלה טכנית, מכאנית או אלקטרונית שעשויה להתרחש במהלך המשחק או כל תקלה טכנית אחרת.

 

שאלות - כללי

 • כל השאלות שיישאלו בתכנית ייקבעו באופן מוחלט על ידי ההפקה ובכלל זאת סדר הצגת השאלות.
 • אם בזמן כלשהו, המנחה לא שומע או טועה בהצגת השאלה או שהתרחשה תקלה טכנית מכל סוג שהוא באולפן, או שהתגלתה טעות בשאלה, ההפקה תהיה רשאית לעצור את המשחק, לתקן את הטעות או להחליף שאלה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אם המתמודדים כבר ענו על השאלה בהתבסס על הטעות כאמור, להפקה יהיה שיקול דעת מוחלט האם יש להחליף את השאלה או לעשות תיקון אחר או להתייחס לתשובה כפי שניתנה.

 

פרסים - כללי

 

• מתמודדים או משתתפים אשר זכו בפרסים, לרבות סכומי הזכייה (להלן בהתאמה: "הפרס" או "הפרסים") יהיה זכאים לפרסים אלה בכפוף לתקנון זה ויתר מסמכי התוכנית ולכל דין, אך ורק אם התכנית בה השתתפו תשודר בפועל בשידורי "ערוץ 10". מועד תשלום הפרסים יתואם עם הזוכים תוך 90 ימים מיום שידור התכנית בה השתתפו בפועל כאמור, במידה ותשודר, כאשר חלוקת הפרסים תיעשה על ידי ערוץ 10.

 

 • מערכת התוכנית אינה מתחייבת לשדר תכנית כלשהי בפועל וגם אם תשדר תוכנית מסוימת, מערכת התוכנית לא מתחייבת כי משתתף מסוים ייכלל בה.
 • כל הסכומים האמורים לעיל ו/או סכומי הפרסים האמורים בתכנית הינם ברוטו וכפופים לניכוי מיסים ו/או תשלומי חובה.
 • למען הסר ספק מובהר כי בכל מקרה בו תחול על הפרסים חובת תשלום מס, היטל או אגרה כלשהם, תחול חובה זו על המתמודדים ו/א והמשתתפים שזכו בפרס בלבד, על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית. המפיקה ו/או ערוץ 10 לא יישאו בכל חובת תשלום מס ו/או אגרה ו/או היטל ו/או תשלום כלשהו בגין הפרסים ויהיו רשאים לדרוש מהמתמודדים ו/או המשתתפים להציג אישורים על תשלום כל מס ו/או אגרה ו/או היטל כאמור, להנחת דעתן, לפיו ערוץ 10, לא חייב בניכוי מס במקור בגין הענקת הפרס. טרם העברת כספי הפרס וכתנאי למסירתם. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, ערוץ 10 יהיה רשאי להעביר לרשויות המס, בהתאם להוראות כל דין, את פרטי כל אחד מהמתמודדים ו/או מהמשתתפים אשר זכאים לקבלת הפרס ו/או כל מידע אחר כנדרש על פי דין.
 • משתתפים ו/או מתמודדים שזכו בפרס חייבים שיהיה להם חשבון בנק על שמם (מובהר כי הוראות סעיף זה יחולו כל אחד מיחידי המתמודדים ו/או המשתתפים בנפרד) מתמודד ללא חשבון בנק כאמור לא יוכל לקבל את הפרס ולא יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו או פרס שווה ערך לפרס בו זכה.
 • המפיקה תיצור קשר עם המשתתפים והמתמודדים שזכו בפרס וזכאים לקבלו לפי הוראות תקנון זה, לא יאוחר מ-90 ימים לאחר מועד שידור התוכנית על מנת לתאם מועד לחלוקת הפרס וזאת בכפוף לחתימה על כתבי הוויתור והטפסים כפי שיתבקשו ע"י ההפקה ולעמידתם בתנאי תקנון זה. מתן הפרס למשתתפים ו/או למתמודדים יכול ויהיה כפוף להגעתם למשרדי המפיקה, לפי שיקול דעת המפיקה. המתמודדים ו/או המשתתפים שזכו בפרס וזכאים לקבלו, מוותרים על כל זכות, טענה או תביעה ככל שנדרשו לכך ולא הגיעו למשרדי המפיקה על מנת לקבל את הפרס בזמן שיתואם עימם.
 • בנוסף על פרס התוכנית כמפורט לעיל, ייתכן שיחולקו פרס/ים נוספ/ים, בין למתמודדים בתוכנית בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והמלא של מערכת התוכנית (וזאת ללא הטלת חובה על המפיקה לחלק פרסים כאמור). הפרס/ים יינתנו בכפוף לתנאים שייקבעו על ידי מערכת התוכנית.
 • כל הקשור לפרס/ים, לרבות הענקתם, מועד מימושם, מהותם, איכותם, הינו על פי שיקול דעת המפיקה וספק הפרס/ים. קבלת הפרס/ים (אם יינתנו) מותנית בעמידת המתמודד ו/או המשתתף אשר זכה בפרסים אלו בכל התנאים המצויים בתקנון זה, בתקנון התוכנית המלא ובהסכם ההשתתפות וכן בחתימת המתמודד ו/או המשתתף על מסמך קבלת הפרס/ים ומילוי התנאים הקבועים בו.

• מובהר, כי תיאור כל פרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר מטעם מערכת התוכנית הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את המפיקה בכל צורה ואופן שהם.

 • למשתתפים ו/או מתמודדים אשר יזכו בפרס, עקב השתתפותם בתוכנית, אין ולא תהיה אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בו זכו, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרסים כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו, במלואם או בחלקם.
 • הזכאות לפרסים הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי משתתפים ו/או מתמודדים אשר זכאים לקבלת הפרס. עם זאת, ערוץ 10 ו/או המפיקה רשאים ואינם מחויבים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לאפשר שינוי זהות מקבל הפרס בהתאם לבקשתו של המשתתף ו/או המתמודד אשר זכאי לקבלת הפרס.
 • מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, ערוץ 10 יהיה רשאי שלא למסור את הפרסים ו/או לבטל את הזכייה בהם, כולם או חלקם, בכל מקרה של חשש, כי משתתף/מתמודד או משתתפים/מתמודדים, לרבות הזוכה ביצע או (לפי העניין) ביצעו, במישרין או בעקיפין, מעשה עבירה או מעשה שאינו הוגן או שאינו כדין או לא מילאו אחר הוראות תקנון זה ו/או מסמכי התכנית ו/או הוראות המפיקה או לא נהגו בהתאם להוראות האמורות.

הוראות כלליות

 • בכל תוכנית ישתתפו 10 מתמודדים
 • כל מתמודד ומשתתף חייב להשתתף בעצמו, לא ניתן להחליף או להעביר את ההשתתפות במשחק.
 • מנהלי ועובדי ההפקה לרבות ספקים וקבלני משנה של ההפקה בתוכנית זו, ערוץ 10 ובני משפחותיהם לא יוכלו להשתתף בתוכנית, לא כמשתתף ,ולא כמתמודד וחל עליהם איסור מוחלט לסייע לכל גורם שהוא בהשתתפותם בתוכנית. ההפקה שומרת על זכותה לבקש מהמשתתפים ו/או המתמודדים פרטים מזהים נוספים על אלו שמסרו להפקה במסגרת השתתפותם בתוכנית על מנת לוודא כי לא ישתתפו בתוכנית ו/או יסייעו למישהו אחר בהשתתפותו בתוכנית. בכל מקרה בו ייקבע על ידי ההפקה כי משתתף ו/או מתמודד כלשהו השתתף בתוכנית ו/או סייע לאחר בקשר עם השתתפותו בתוכנית תהא רשאית ההפקה לפסול כל זכאות של פרס (בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • סדר ואופן הצגת המתמודדים ו/או המשתתפים ככל שההפקה תבחר להציג אותם או את חלקם, תוכן השיחות עימם והיקף החשיפה שלה יזכו וכיוצא באלה, עשויים להשתנות ממתמודד אחד לאחר ונתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.
 • המשתתפים והמתמודדים לא יהיו זכאים לקבל כל תמורה או טובת הנאה, בקשר עם השתתפותם בתוכנית ובצילומים לה.
 • מערכת התוכנית תהא רשאית, בכל שלב ומכל סיבה שהיא, לשנות דעתה לגבי משתתפים ו/או מתמודדים כלשהם, לרבות לאפשר המשך השתתפותם בתוכנית של מתמודדים ו/או משתתפים שסיימו את השתתפותם במשחק או שלא לשתף בתוכנית מועמד שנאמר לו שעבר את האודישן או שהתקבל לתוכנית בין כמתמודד ובין כמשתתף זאת, בכל עת וללא צורך בנימוק כלשהו למשתתף/מתמודד עצמו או למשתתפים/מתמודדים האחרים בתוכנית.
 • במהלך התוכנית יפנה המנחה למתמודדים ו/או למשתתפים לרבות בשאלות שישאל (מעבר לשאלות המשחק) לפי שיקול דעתו והמתמודדים ו/או המשתתפים ישתפו פעולה עם המנחה וישיבו לשאלותיו. כמו כן, ישתפו המתמודדים ו/או המשתתפים פעולה עם דרישות ההפקה, לרבות לאחר צילומי התוכנית.
 • המתמודדים והמשתתפים מתחייבים לשמור בסודיות מוחלטת כל חומר/אינפורמציה מכל סוג אשר יגיעו לידיעתם בנוגע לצילומים ו/או לתוכנית, לרבות תוצאות התכנית, השאלות שנשאלו, התשובות הנכונות וכל פרט אחר ביחס לתכנית, למעט פרטים ששודרו במסגרת שידור התכנית במסגרת שידורי ערוץ 10 או עד שייוודע להם כי אין כוונה לשדר את התכנית כלל, אין באמור כדי לגרוע מהוראות בדבר סודיות שבהסכם המשתתף.
 • התוכנית תופק, תצולם, תערך ותופץ על ידי המפיקה ו/או ערוץ 10, לפי שיקול דעתם, כאשר ההפקה וערוץ 10 יהיו רשאים לערוך את הצילומים במסגרת התוכנית (לרבות קדימונים), לפי שיקול דעתם הבלעדי לרבות לגרוע מהם ו/או להוסיף להם.
 • החלטות הקשורות בכל עניין ו/או אופן לתוכנית ו/או להשתתפות בה לרבות בחירת המשתתפים ו/או המתמודדים באמצעות המיונים והאודישנים ולרבות ומבלי למעט החלטות הקשורות לפרשנותו של תקנון זה נתונות לשיקול דעתה הבלעדי והמלא של מערכת התוכנית ולא יהיה עליהם כל זכות ערעור.
 • למערכת התוכנית יהיה שיקול דעת מלא ובלעדי באשר להדחת מתמודד ו/או משתתף ו/או הטלת סנקציה אחרת כלפי משתתף ו/או מתמודד בקשר להשתתפותו בתוכנית, בכל שלב, לרבות בשל הפרת הסכם המשתתף, תקנון ההרשמה, תקנון זה, פגיעה בתוכנית או בתדמיתה וכן ניסיון לפגוע בהוגנות התוכנית . במקרה זה, תהיה רשאית מערכת התכנית להחליט כי אף אחד מהמתמודדים ו/או מהמשתתפים במשחק לא יהיה זכאי לפרס.
 • כל זכויות הקניין הרוחני בתוכנית, בפורמט התוכנית ובצילומים ובהקלטות בתוכנית ובאודישנים, לרבות כל זכויות היוצרים וזכויות המבצעים באלו, יהיו שייכות למפיקה ולגוף המשדר בלבד, שיהיו זכאים לעשות בהן כל שימוש ולנהוג בהן כמנהג בעלים ולמשתתפים ולמתמודדים לא תהיינה בהם זכויות כלשהן, או כל טענה לזכות כלשהי בהם. בעצם השתתפותו בהליכי המיון ו/או בתוכנית, מאשרים המתמודדים והמשתתפים את הסכמתם לכך, כי המפיקה והגוף המשדר יהיו רשאים לעשות בתוכנית ו/או באודישנים ו/או בצילומים ובהקלטות בתוכנית כל שימוש, לרבות הצגתם, לרבות הצגת צילומי המתמודדים ו/או המשתתפים לרבות מתמודד או משתתף פרטני בכל פלטפורמת שידור, בין במלואם ובין בחלקם, ובכל טריטוריה, ללא הגבלה.
 • למען הסר ספק, מובהר כי המפיקה ו/או הגוף המשדר יהיו רשאים לעשות שימוש בתוכנית ו/או בקטעים ממנה, ו/או בצילומים ( לרבות צילומים פרטניים של מתמודד או משתתף מסוים) ו/או הקלטות ממנה, לצורך קידום התוכנית, בכל צורה, מדיה ואופן, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות במסגרת אתר "ערוץ 10", שידור קדימונים במסגרת שידורי "ערוץ 10" וכיו"ב. מובהר כי שימוש כאמור, ייעשה בצורה ובאופן, כפי שייקבעו ע"י מערכת התוכנית וכי יכול וקטעים ו/או מתמודדים ו/או משתתפים ייבחרו לצורך הקידום, ואחרים לא ייבחרו, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של מערכת התוכנית, ולמתמודדים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מערכת התוכנית בגין כך.
 • מערכת התוכנית רשאית לשנות או לעדכן תקנון זה, בכל עת לרבות במסגרת יום צילומים ו/או יום צילומים אחד לשני ו/או בין תוכנית אחת לשנייה, בהתאם לשיקול דעתה. כל שינוי כאמור בתקנון יהווה חלק מתקנון זה ויחייב את המשתתפים ממועד השינוי כאמור ואילך.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקום בתקנון זה בו נאמר או ממנו משתמע, כי המפיקה ו/או מערכת התוכנית יבצעו דבר מסוים ו/או יחליטו בעניין מסוים ו/או יקבעו עניין מסוים, או בו מוקנית להם, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים ו/או להחליט בעניין מסוים ו/או לקבוע עניין מסוים, יפעלו המפיקה ו/או מערכת התוכנית (או יחליטו שלא לנקוט בכל פעולה כאמור) בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא חובת הנמקה. מערכת התוכנית תהא הפוסקת האחרונה בכל עניין הנוגע לתוכנית (לרבות בכל מחלוקת בין או עם מתמודדים, וכן במקרים של תקלה, בעיה או מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך התכנית) בין אם צוין במפורש בתקנון זה ובין אם לאו. לא ניתן לערער על החלטת או פעולת (לרבות החלטה שלא לפעול) מערכת התוכנית או שיקוליה וההכרעה כאמור תהיה סופית (אלא אם החליטה מערכת התוכנית לתת זכות ערעור, לפי שיקול דעתה).
 • מערכת התוכנית רשאית להפסיק, לדחות או לבטל את התכנית (לרבות פרק או פרקים ממנה) מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה, לשנות את מהלך התוכנית (כמפורט בתקנון זה) וכן כל מועד בקשר עם התוכנית, מכל סיבה שהיא.
 • למניעת הספק, מובהר כי המפיקה שומרת לעצמה את הזכות שלא להפיק את התכנית, ואם וככל שתופק התוכנית, ערוץ 10 אינו מחויב לשדרה.
 • על כל משתתף ומתמודד לקחת בחשבון, כי השתתפות בתוכנית יכולה להשפיע, בין היתר בשל החשיפה הטלוויזיונית, בצורות שונות (לטובה או אף לרעה) על ההיבטים השונים של החיים שהיו לכל משתתף ומתמודד לפני תחילת ההשתתפות בתוכנית ובכל מקרה, התנהלותו של כל מתמודד ו/או משתתף בתוכנית וכל ההשלכות שיהיו (אם יהיו) לה הינה באחריות והבלעדית.
 • בחתימת המתמודדים על תקנון זה ובאישור המשתתפים תקנון זה, הם מוותרים בזה על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מערכת התוכנית, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם השתתפותו בתוכנית ו/או יישום תקנון זה, לרבות בקשר עם שינוי הוראותיו מעת לעת ובכלל זה הם מוותרים בזה על כל טענה/תביעה כנגד המפיקה ו/או ערוץ 10 שעילתה פגיעה בפרטיות ו/או לשון הרע בקשר לצילומים ו/או כל שימוש בהם ו/או בתוכנית לרבות קידומה ו/או שעילתה השתתפותם בתוכנית ו/או שימוש בתמונתם/שמם/דמותם בה.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כל שהם בדבר התוכנית, ובכלל זה, לרבות במסמכי התוכנית (למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה), ולרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתרי אינטרנט, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת. למען הסר ספק, האמור בתקנון זה גובר על כל התחייבות או מסמך אחר שהועבר למתמודדים ולמשתתפים (למעט מסמכי התוכנית), אלא אם נאמר באותו מסמך במפורש כי הוא גובר על התקנון. עוד למניעת הספק, מובהר כי האמור בתקנון זה יחול בנוסף לאמור במסמכי התוכנית, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בהם, לרבות בסעדים ובתרופות להם תהא זכאית מערכת התוכנית.
 • למניעת ספק, מובהר, כי השתתפותו של מתמודד ומשתתף בתוכנית או בקשר אליה ומתן פרטים, באופן מדויק ומלא כאמור בתקנון זה לעיל, הינם אך ורק באחריותו של המתמודד/המשתתף. למפיקה ו/או למי מטעמה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים האישיים ו/או בהשתתפות המשתתף/מתמודד בתוכנית.
 • המתמודד והמשתתף מתחייב כי לא יהא במעשיו ו/או בפעולותיו בהשתתפותו בתוכנית משום התנהגות אשר אינה ראויה ואשר עלולה לגרום, לשיקול דעת המפיקה, לביזוי התכנית ו/או המפיקה ערוץ 10 ו/או מי מטעמם. למניעת ספק, במקרה כאמור, תהא רשאית המפיקה להפסיק את השתתפות המשתתף לאלתר ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור.
 • מערכת התוכנית אינה ולא תהא אחראית לכל תקלה מכל מין וסוג שהם, לרבות תקלות מכאניות, טכניות ו/או אלקטרוניות ו/או לפעולות מלחמתיות, מעשי טרור, מאבקים אזרחיים, מרידות, סכסוכי עבודה, פעולות ממשלתיות, פעולות מעין ממשלתיות או כל כוח עליון (לרבות תנאי מזג אוויר קשים, רעידות אדמה וכדומה) אשר ישפיעו על הפקת התוכנית, מהלך התוכנית, תוצאות התוכנית, או שידור התוכנית.

• מובהר בזאת מפורשות, כי למערכת התוכנית מוקנה שיקול הדעת היחידי והבלעדי בכל הנוגע לתוכנית, וכן כי היא תהא המכריעה, המחליטה והקובעת היחידה בכל עניין הקשור לתוכנית, ובכלל זה תקבע את כללי וחוקי התוכנית, את מועדי שידור התוכנית, כמות הפרקים, ואת סדר שידור הפרקים, אופן עריכתם, זהות המשתתפים והמתמודדים, את זהות המשתתפים והמתמודדים אשר יזכו בפרסים במסגרת התוכנית, את הפרסים אשר יוענק למשתתפים ו/או למתמודדים האמורים, את מועד מתן הפרסים וכיו"ב.

 • כל הפרה של תקנון זה ו/או של מסמכי התוכנית ו/או של הוראות המפיקה ו/או של כל דין, ובכלל זה, מסירת פרטים שגויים, לא מדויקים ו/או לא נכונים על ידי משתתף ו/או מתמודד במסגרת התוכנית (לרבות במסגרת מילוי מסמכי התוכנית), עלולה להוביל להפסקת ו/או לפסילת השתתפותם בתוכנית, להדחתם המיידית מהתוכנית, להפסקת נוכחותם בצילומי התוכנית ו/או ויתור על הפרס (ככל שיזכה בפרס), והכל בהתאם לקביעתם של המפיקה
 
  
 
תגובות
הוסף תגובה 0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.