מדיניות פרטיות אפליקצייה 10

 
עודכן 13:16 09/01/2017
 
 
 
 
 

תקנון

מדיניות פרטיות


(מעודכנת ליום 25.12.16)

חברת nana10 בע"מ ("החברה", "אנו", "nana10") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה במסגרת nana10 (להלן: "אתרי nana10" או "האתרים"). החברה תפעל להגן על פרטיות המשתמשים, בהתאם למדיניות הפרטיות המפורטת להלן ועל פי הוראות כל דין. תנאים אלה מתארים את מדיניות הפרטיות הנוהגת באתרים. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת nana10 במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרי nana10 או נאסף על-ידה בעת השימוש באתרים. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם היא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

אנו מאמינים כי יש לך זכות לדעת את מדיניות החברה בנוגע לסוגי המידע אותו אנו עשויים לאסוף ודרכי השימוש בהם בעת הביקור ו/או השימוש באתרים ו/או השירותים המוצעים בהם ("השירותים"). אנא קרא את מדיניות פרטיות זו המתארת את אופן האיסוף, השימוש והעברת המידע בקפידה.
מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתנאי השימוש של nana10 אשר זמינים בכתובת: http://news.nana10.co.il/article/?articleid=566849%20&pid=48 ("תנאי השימוש"). הגישה לאתרים והשימוש בהם, ובכלל זה השירותים השונים המוצעים בהם, כפופים לתנאי השימוש המסדירים את היחסים בין החברה לבין המשתמש ועצם השימוש בהם מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות פרטיות זו. למעט אם הוגדר אחרת, למונחים בתנאי השימוש תהיה משמעות זהה לזו הנתונה להם בתנאי השימוש.


1. המידע שאנו אוספים ורישום לשירותים

חלק מהשירותים באתרי nana10 טעונים הרשמה. במסגרת השימוש באתרים או הרישום לשירותים המוצעים בהם, הנך עשוי להתבקש למסור לחברה פרטים ייחודים אודותיך, לרבות: שם, מספר תעודת זהות, דרכי התקשרות עמך, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, תאריך לידה, פרטי כרטיס האשראי שלך ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת ומתחייבים מאופי השירות הספציפי ("מידע אישי"). הנך מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור מידע זה לחברה, וכי המידע נמסר מרצונך ובהסכמתך. הואיל ו-nana10 תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. כך, לדוגמה, בעת השימוש במדור הדרושים בנענע תתבקש תמסור פרטים מתוך קורות החיים שלך.
כמו כן, בעת השימוש באתרים יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, אופן שימושך באתרים ו/או בשירותים כולל תוכן משתמש, כתובת ה-IP שלך וכתובת ה-MAC שלך, מידע בנוגע למכשיר שלך, מערכת ההפעלה, תוכנה, סוג דפדפן, מיקומך, הגדרות שפה, מוצרים ושירותים שרכשת, מידע שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, סדר העמודים בהם צפית ומשך הזמן שהקדשת לעמוד ספציפי, ההצעות שעניינו אותך ועוד. בנוסף, ייתכן ונקבל מידע ציבורי או שאינו מידע אישי מצדדים שלישיים ביחס למחקרי שוק ודמוגרפיה ו/או מידע ונתונים משלימים למידע האישי שמסופק לנו ישירות על ידך.
מובהר בזאת כי צד שלישי מנהל את תהליך התשלום עבור עסקאות מסחריות, אנו לא שומרים את פרטי אמצעי התשלום שלך ולא משתמשים בהם.


2. מאגר המידע
הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של nana10 המנוהל על פי דין. אתה מאשר בזאת את אחסון המידע במאגר ואת השימוש בו, וכן כי ידוע לך שאינך חייב על-פי חוק למסור את המידע (אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו).

3. השימוש במידע
השימוש בנתונים ומידע שייאספו אודותיך, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתרי nana10, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן: (א) על מנת לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים - כדוגמת (אך לא רק) דואר אלקטרוני ופורומים - וכן במשחקים, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתרים; (ב) כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את nana10 לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית; (ג) על מנת להעניק לך שירות ולשמור איתך על קשר, כולל מענה לפניות טכניות ושירות לקוחות; (ד) לשם יצירת אזורים אישיים באתרים, שתוכל להתאים להעדפותיך; (ה) לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך (כולל מודעות במדור הדרושים או בניית אתר אישי); (ו) כדי להתאים את המידע והמודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתרי nana10 לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את nana10 לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת; (ז) nana10 רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. עם זאת, nana10 לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים; (ח) ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית; (ט) לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם; ו-(י) לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתרי nana10.
הנתונים והמידע האישי הנמסרים ל- nana10יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו או עד שנקבל בקשה מפורשת למחיקתם, ובכל מקרה - כנדרש לפי דין.
לתשומת ליבך, מידע אנונימי עשוי להישאר על השרתים שלנו ואנו רשאים לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.

4. מסירת מידע לצדדים שלישיים
nana10 לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתרים (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
(א) בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של nana10, או בעת שתיקח חלק בפעילות תוכן אחרת המשותפת ל-nana10 ולצד שלישי כאמור, יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת קשר איתך; (ב) במקרה שתפר את תנאי השימוש באתרי nana10, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתרים או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות שבניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; (ג) אם יתקבל בידי nana10 צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; (ד) בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין nana10; (ה) בכל מקרה ש-nana10 תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; (ו) על מנת לאפשר מתן עדכוני תוכנה, תמיכה באתרים ו/או בשירותים אחרים; (ז) אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, אשר אינו מזהה אותך באופן אישי; (ח) בכדי להתאים את המודעות והתכנים שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתרי nana10 לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את nana10 לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בפרטי התקשרות; (ט) במקרה של מכירת מניות החברה או עיקר נכסיה, לרבות במקרה של אירגון פעילות מחדש או מיזוג עם גוף אחר ו/או את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ככל שהעברת המידע דרושה לצורך ביצוע עסקה כאמור, ובלבד שהתאגיד החדש יקבלו על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו; ו-(י) לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ו/או בתנאי השימוש הספציפיים של השירותים אליהם תירשם.
nana10 תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתרים ו/או בשירותים לחברות אחרות הקשורות ו/או מסונפות ל-nana10, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.
nana10 תהא רשאית להציע לך לעשות שימוש באפליקציות ו/או בשירותים שונים, בין אם על ידי קישורים המופיעים באתרי nana10 השונים ובין אם נמצאים באתרים אחרים ברשת האינטרנט (כגון פייסבוק), אשר מספקות פונקציות שונות ועלולות לידע צדדים שלישיים (לרבות ברשתות חברתיות) כי קראת תכנים מסוימים מאתרי nana10 השונים. האפליקציות ו/או השירותים הללו אינם מופעלים על ידי nana10 ו/או מי מטעמה והם אינם בשליטת או בפיקוח nana10 ו/או מי מטעמה. השימוש באפליקציות ו/או בשירותים הללו כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי פרטיות אלו והנך מאשר כי הדבר הובא לידיעתך ואין לך ולא תהיה לך בעתיד כל טענה ו/או דרישה כלפי nana10 ביחס לאמור לעיל.

5. שימוש ב-Cookies
ייתכן ו-nana10 ו/או צדדים שלישיים ישתמשו בטכנולוגיות מקובלות למטרות אחסון מידע באופן מקומי על מכשירך בקשר לשימושך באתרים, לרבות ב'עוגיות' (Cookies) שהן קבצי טסט שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתרים ואשר משמשות לצרכים שונים, לרבות לצורך תפעולם התקין והשוטף של האתרים ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בהם, לצורך אימות פרטים, כדי להתאים את האתרים ו/או מודעות להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם אתה צופה בעת הביקור באתרים מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתרים, ומצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך. תפקיד ה - Cookies הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך.
אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתרים להעדפותיך. ייתכן גם שנטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן.
אם לא הסרת את ה-Cookies או שינית את הגדרות הדפדפן שלך כדי למנוע את התקנתן, המשך השימוש שלך באתרים מהווה הסכמה לשימוש ב-Cookies ובמידע שנאסף באמצעותן.

6. אבטחת מידע
nana10 מיישמת באתרי nana10 מערכות ונהלים לאבטחת מידע, כמו גם אמצעים מסחריים מקובלים אחרים כדי למנוע גישה בלתי מורשית למידע שבידיה . בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי nana10, אין בטחון מוחלט כי הם ימנעו אותם לחלוטין. לכן, nana10 לא מתחייבת שהשירותים באתרי nana10 יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם ובכפוף להוראות כל דין, היא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה והסיכון לכך הוא על אחריותך בלבד.

7. זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 כל אדם זכאי, בעצמו או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. בכל מקרה שבו אתה מעוניין לתקן או למחוק את המידע לגביך, תוכל לעשות זאת באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: support@nana10.tv ואנו נעשה מאמצים סבירים למלא את בקשתך בתוך 30 יום, בכפוף להוראות כל דין.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי nana10 משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. nana10 תמחק במקרה זה את אותו מידע הדרוש לה לצורך פנייה אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש ל-nana10 לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתרי nana10 - יוסיף להשמר ב-nana10 על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

8. שינויים במדיניות הפרטיות
nana10 רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה ב-nana10 או בעמודי הבית של האתרים.
אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע למדיניות הפרטיות של האתרים ו/או השירותים באופן כללי, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות דוא"ל לכתובת: support@nana10.tv

 

 

 
  
 
תגובות
הוסף תגובה 0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.