תקנון פעילות מגדל ופנסוניק - משחק פלייאוף ליגת אלופות 25.8.15

 
עודכן 19:48 25/08/2015
 
 
 
 
 

תקנון פעילות מגדל ופנסוניק - משחק פלייאוף ליגת אלופות 25.8.15
1. כללי
א. בכפוף להוראות תקנון זה, יקיים ערוץ 10 בע"מ ("החברה") בין הגולשים בעמוד הפייסבוק של ערוץ 10 שכתובתו https://www.facebook.com/channel10israel (להלן: "הפייסבוק"), המנוהל על ידי החברה, בתקופה שמיום ה- 25.8.15 עד לתאריך 25.8.15 ( להלן: "תקופת הפעילות" ), פעילות שבמסגרתה יתבקשו הגולשים המעוניינים להשתתף בפעילות לבחור את השחקן המצטיין במשחק להלן ("הפעילות"). ולזכות בבפרס
ב. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
ג. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.
2. ההשתתפות בפעילות
א. בפעילות רשאי להשתתף כל אדם למעט עובדי חברת נענע10, עובדי ישראל 10, עובדי מקאן אריקסון, עובדי חברת פנסוניק ועובדי חברת מגדל בע"מ.
ב. על הגולש המעוניין להשתתף בפעילות זו:
(1) להכנס לעמוד הפייסבוק של החברה, בדף שכתובתו:
https://www.facebook.com/channel10israel
להגיב במקום בו מצויין "בחרו את השחקן המצטיין" (להלן: " הפעילות) ולכתוב את דעתם האישית לגבי זהות השחקן המצטיין במשחק הכדורגל המצויין לעיל.
ג. מובהר כי על מנת לזכות בפעילות, יש להביע הסכמה לתנאי תקנון זה.
ד. ניתן להשתתף מספר פעמים בלתי מוגבל בפעילות אך כל גולש יכול לזכות פעם אחת בלבד. לא ישלח פרס נוסף לאותו שם/ כתובת או כתובת מייל.
3. בחירת הזוכים

1. שבוע לאחר תחילת הפעילות ביום שלישי 1.9.15 יבחרו הזוכים. סך הכל שני זוכים.
.הזוכים יהיו הגולשים ה-10 וה-15 שהגיבו תגובה רלוונטית לנושא. במידה שלא יהיו 10 גולשים אשר יגיבו, יהיה זה הגולש השלישי והרביעי שהגיבו תגובה רלוונטית לנושא.
2. נציגי ערוץ 10 ייצור קשר עם הזוכים דרך הפייסבוק על מנת להודיע לזוכים על דבר זכייתם ולקבל מהם פרטים אישיים למשלוח הפרס. הפרטים הם כדלקמן: שם מלא, טלפון, כתובת דוא"ל וכתובת למשלוח הפרס. מסירת פרטים אלה, הינם הכרחיים, וללא מסירת כל הפרטים המוזכרים לעיל, לא תתאפשר זכייה בפעילות.
3. מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לאי איתורו של משתתף לאחר פנייה אליו דרך הפייסבוק, או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לפרטי המשתתף כפי שנמסרו על-ידו, והחברה אינה אחראית לכל טעות בפרטיו האישיים של המשתתף.
4. במידה והזוכים בפעילות לא יאותרו, או יביעו אי הסכמה לזכייה בפרס, תהא רשאית החברה לבחור, בזוכה חלופי, ואם הוא לא יאותר הבא אחריו וכך הלאה .


5. תוצאות הפעילות , כפי שיקבעו ויוכרזו על ידי החברה, הנן סופיות ובלתי ניתנות לערעור

 

4. הפרסים, קבלתם ואופן מימושם
א. הפרסים וחלוקתם באחריות ערוץ 10.
ב. לזוכה בפעילות יוענק כרטיס זוגי לקולנוע.
ג. החברה תיצור קשר עם הזוכה לידע אותם על הפרס מובהר כי החברה לא תהא אחראית לאי מסירת הפרס למי מן הזוכים עקב אי - איתורו בכתובת שמסר או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי הזוכה ו/או לכתובת למשלוח כפי שנמסרה על-ידי הזוכה ו/או בקשר לעובדה שהפרסים נשלחו לכתובת המשלוח הנ"ל.
ד. הזוכים מוותרים בזאת על כל טענה ביחס לפרסים (לרבות, אך לא רק, טיבם ו/או איכותם ו/או לכל נזק העלול להיגרם להם כתוצאה מהשימוש בהם) ופוטרים בזאת את החברה מכל אחריות בקשר לפרסים.
ה. החברה תהא רשאית לשנות את הפרס בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

5. פרסום
ההשתתפות בפעילות מהווה את הסכמתו של הזוכה לפרסום זכייתו בכל מדיה שתמצא החברה לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייבים הזוכים לשתף פעולה ולמלא אחר בקשות החברה הסבירות לצורך פרסום שכזה. החברה תהיה רשאית לפרסם את שמות הזוכים בפרס ואת פרטי הפרס במסגרת פרסום ושיווק מטעמה. בין היתר תהיה רשאית החברה לדרוש מהזוכים בפרס להצטלם לצורך פרסום ושיווק מטעמה והיא תהיה רשאית לעשות כל שימוש בצילומים כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי.
6. אחריות ושיפוי
א. החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהיה החברה אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים בפעילות עקב תקלה ו/או טעות כאמור. החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף בפעילות
ב. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה בפעילות, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בקשר לכך.
7. שונות
א. חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח לחברה ו/או לנענע 10 כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; או הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.
ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם כל חומר אשר לדעתה קיים חשש כי הוא נופל לגדר החומרים המנויים לעיל, וכן כל חומר אשר לדעת החברה איננו הולם את מדיניות החברה ו/או את רוח המותג ו/או את נושא הפעילות וכן להסיר חומרים כאמור מנענע 10 אף לאחר פרסומם בו, והכל בשל האמור וכן מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך לנמק פעולתה. חומרים שלא יפורסמו בנענע 10 או יוסרו ממנו לא יקנו לשולחיהם זכות להשתתף בפעילות
ג. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתיר השתתפות ו/או להפסיק את השתתפותו ו/או לבטל את זכייתו של מי שיימצא שנהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
ד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על שינויו. כל שינוי בתקנון כאמור יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר התוכנית.
ה. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.
ו. על ידי השתתפותו בפעילות מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
ז. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את בפעילות בכל עת, לרבות לאחר ההכרזה על הזוכים בפעילות והמשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
ח. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת תקופת הפעילות או קיצורה. הודעה על כך תופיע באתר התוכנית.
ט. אין בהוראות הסכם זה כדי לפגוע בתנאי השימוש הכלליים בנענע 10 כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.nana10.co.il ("תנאי השימוש הכלליים"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש הכלליים יגברו הוראות תקנון זה.
י. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם המבצע, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

יא. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

 

 
  
 
תגובות
הוסף תגובה 0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.