תקנון פעילות גולשים מזג האוויר

 
צילום: עמית פימה
 
עודכן 14:07 06/01/2015
 
 
 
 
 

נענע10 מכריז בזו על פעילות גולשים "תמונות מזג האוויר"


1. הגדרות
"הפעילות" תחרות שליחת תמונות של גולשים בנושא מזג האוויר
"משתתף" גולש הרשאי להשתתף בפעילות על פי תנאי תקנון זה, אשר השתתף בפעילות באתר האינטרנט, כמפורט בתנאי הפעילות;
"נענע 10" נענע 10 - שמקום מושבה בדרך השלום 53 תל אביב;
"ספקית הפרס" נענע10
"אתר האינטרנט" נענע10
"אתר המשחק" אפליקציית אינסטגרם, תחת האשטאג #תחזית10
"הפרס" הצגת התמונה בתחזית חדשות10 בטלוויזיה או באחד מעמודי הפייסבוק של ערוץ 10, נענע10 וחדשות 10
"הוועדה הבוחרת" ועדה אשר תהיה מורכבת מ-3 מחברי מערכת נענע10

2. פרשנות
2.1. תקנון זה ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות בפעילות.
2.2. בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות פרסומים בעיתונות הכתובה או המשודרת, או באתר האינטרנט, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.3. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.
2.4. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.


3. תקופת הפעילות
3.1. הפעילות תחל ביום 06.01.15 ב-9:00 ותסתיים ב 09.01.15 בחצות (להלן: "תקופת הפעילות").
3.2. נענע10 רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להחליט על קיצור או הארכת משך תקופת הפעילות. הודעה על שינוי משך תקופת הפעילות תפורסם בעמוד הפעילות באתר נענע10.


4. זכאות להשתתפות בפעילות
4.1. רשאי להשתתף בפעילות רק מי שעונה לתנאים הבאים:
4.1.1. המשתתף קרא והסכים לתנאי התקנון;
4.1.2. מלאו למשתתף 18 שנים;
4.2. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי ערוץ 10 ועובדי נענע10, ועל בני זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות של עובדי ערוץ 10 ונענע10.
4.3. תנאי הפעילות
4.4. הפעילות תחל ביום שלישי ה- 6.1.2015 בשעה 09:00.
4.5. הפעילות תסתיים ביום שישי ה-9.1.2015 בשעה 00:00.
4.6. במסגרת הפעילות, יעלו המשתתפים תמונות של מזג אוויר חורפי באינסטגרם .המשתתפים יתייגו את התמונות באפליקצית האינסטגרם בהאשטאג #תחזית10.
4.7. נענע10 רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לשנות את אופי הפעילות במהלך תקופת הפעילות. הודעה על שינוי אופי הפעילות תפורסם בעמוד הפעילות באתר נענע10.
4.8. במהלך תקופת הפעילות, תבחר הוועדה הבוחרת את התמונות המקוריות ביותר לדעת הועדה הבוחרת, אשר יוצגו במהלך תחזית חדשות 10 או באחד מעמודי הפייסבוק של ערוץ 10, חדשות 10 ו/או נענע10.
4.9. בחירת התמונות נתונה לשיקול דעתם הבלעדי של חברי הוועדה הבוחרת. למשתתפים לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה כנגד נענע 10 ו/או חברי הוועדה הבוחרת או מי מטעמם בנוגע לכך.
4.10. בחירת התמונות, כפי שייקבעו ויוכרזו על ידי הוועדה הבוחרת, הנה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
4.11. שמות המשתתפים שתמונותיהם ייבחרו על ידי הוועדה הבוחרת יפורסמו בעמוד הפייסבוק של נענע10.
4.12. איתור התמונות ייעשה על ידי נענע10, באמצעות חשבון האינסטגרם שבאמצעותו הועלתה התמונה לפעילות.


5. תוכן התמונות
המשתתף מצהיר כלפי נענע 10 כדלקמן:
5.1. התמונה אותה העליתי אינה מכילה חומרים ו/או תכנים האסורים על פי כל דין.
5.2. אני נושא במלוא האחריות לתמונה אותה העליתי, ונענע10 לא יהיה אחראי כלפיי בגין כל דרישה ו/או טענה מצד כל אדם או גורם שהוא בגין התמונה או פרסום התמונה.
5.3. אני מוותר בזאת על כל טענה בדבר זכויות יוצרים או כל זכות קניינית אחרת בתמונה אותה העליתי, ככל וזכויות אלה שייכות לי.
5.4. אני מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי נענע 10, ומי מטעמו בגין כל שימוש שייעשה בתמונה, על פי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי, והכול מבלי לקבל הרשאה נוספת ממני או לשלם לי תמורה בגין השימוש כאמור והענקת הזכויות האמורות, ככל וזכויות אלו שייכות לי. ידוע לי כי אין בהסכמה זו בכדי לחייב את נענע 10 להשתמש ו/או לפרסם את התמונה אותה העליתי.


6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתתף מתחייב שלא לשלוח תמונות הכוללות איזה מן התכנים הבאים:
6.1. כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני;
6.2. כל חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
6.3. כל חומר המהווה לשון הרע;
6.4. כל חומר החושף את פרטיו האישיים של אדם אחר או חומר הפוגע בפרטיותו או בצנעת אישיותו של אדם;
6.5. נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום;
6.6. כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני או פוגע ברגשות הציבור;
6.7. כל חומר או מסר העשוי להטריד או לפגוע במשתמשים אחרים;
6.8. כל מידע שפרסומו אסור על פי כל דין או הסכם.


7. המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה שיפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את נענע 10, לפי העניין, בגין כל נזק שייגרם לנענע 10 כתוצאה מהפרה זאת.


8. סייגים
8.1. המשתתף חתם על מסמך המאשר את תנאי ההשתתפות בפעילות והמתיר לנענע 10 לפרסם את פרטיו ואת פרטי התמונה שהעלה, בכל מדיה שהיא, ללא תמורה;
8.2. נענע 10 רשאים למנוע מגולש להשתתף בפעילות, או לפסול גולש אשר פעל באופן בלתי ראוי, או בניגוד לאמור בתקנון זה, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
8.3. למען הסר ספק מובהר, כי משתתף שהתמונה שהעלה נפסלה, יהיה מנוע מלהעלות כל טענה, תביעה או דרישה כלפי נענע 10 או מי מטעמם בגין אי-קבלת הפרס.


9. כללים ואחריות
9.1. בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפותו בפעילות בלא שקרא את התקנון, מסכים המשתתף או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
9.2. נענע 10 רשאי לשנות את תנאי התקנון על פי החלטתו הבלעדית, ועל המשתתפים לעיין בו מעת לעת כדי להכיר את התנאים העדכניים. בכל עת יהיו המשתתפים מחויבים בתנאים העדכניים של התקנון.
9.3. נענע 10 או מי מטעמו אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא יישאו באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר ייגרמו למשתתף בקשר עם ההשתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.
9.4. נענע 10 רשאי להפסיק או לבטל את הפעילות, או לשנות את תנאיה בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
9.5. נענע 10 יהיה הפוסק הסופי בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה או בקשר עמה, ובנוגע לכל תקלה, בעיה או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו, ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
9.6. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי נענע 10 או מי מטעמו, אינו אחראי כלפי המשתתף לכל נזק גוף, רכוש או אחר אשר ייגרם למשתתף או לאחר עקב הפעילות, בשל פרסום התמונה שהעלה או בגין כל נזק שנגרם במהלך הפעילות.
9.7. תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי נענע 10, בדרך השלום 53 תל אביב, באתר האינטרנט ובדף הפעילות.


10. הצילומים המשתתפים בפעילות ופרסומם
10.1. נענע 10 יהיה רשאי לפרסם במדיה פרסומית ו/או בכל אמצעי תקשורת, לרבות באתר האינטרנט, את שם המשתתף, את התמונה אותה העלה לפעילות ואת פרטיו, זאת ללא מתן כל תמורה למשתתף.
10.2. עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמה לפרסום הפרטים בכל אמצעי תקשורת כאמור.
10.3. המשתתף מצהיר בעצם שליחת התמונה כי הוא בעליה החוקיים וקניינה הרוחני של התמונה, וכי הוא מוותר על זכויות אלו לטובת ערוץ 10 ומאשר לה להשתמש בתמונתו בכל פלטפורמה שבבעלותה לרבות נענע10, ערוץ 10 וחדשות 10.


11. דין ומקום שיפוט
11.1. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבה, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף, נענע 10 ו/או מי מטעמו בקשר עם הפעילות, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל בלבד.
11.2. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

 

 
  
 
תגובות
הוסף תגובה 0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.