תקנון פעילות מסר מהבית

 
צילום: רויטרס
 
עודכן 08:34 22/07/2014
 
 
 
 
 

1. כללי


א. בכפוף להוראות תקנון זה, תקיים נענע 10 בע"מ ("החברה") עם הגולשים באתר נענע 10 שכתובתו www.nana10.co.il (להלן: "נענע 10"), המופעל על ידי החברה, וצופי ערוץ 10, החל מתאריך 21.7.2014 ועד לסיום המבצע "צוק איתן " (תאריך אינו ידוע) (להלן: "תקופת התחרות" ) פעילות בה יוכלו הצופים והגולשים לשלוח "מסר מהבית" :סרטוני וידאו לחיילים אשר ישודרו בערוץ 10 ("הפעילות ").

 

ב. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

ג. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

 

2. ההשתתפות בפעילות


א. בפעילות רשאי להשתתף כל אדם.

 

ב. גולש שיהיה מעוניין להשתתף בפעילות ישלח קטע וידאו שאורכו עד 15 שניות בוא הוא שולח מסר לחיילים למייל : meser@nana10.tv (להלן: "מייל הפעילות").


ג. הקטעים שיגיעו למערכת יבדקו ויבחרו ע"י אנשי התוכן בנענע10 וערוץ 10.


ד. לא כל הקטעים שישלחו יעלו לשידור.


ה. הקטעים שיבחרו יעלו לשידור בערוץ10 במהלך היום והתכנית ,באתר נענע10 במתחם ייעודי שיוקם לפעילות ובעמודי פייסבוקים רלוונטים : אורלי וגיא, ערוץ10 ונענע10.


ו. מובהר כי שליחת קטע הוידאו על ידי הגולש/הצופה כאמור, ומשלוחו לחברה מהווה הסכמה מצד המשתתף לתנאי תקנון זה.

 

ז. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מתכונת הפעילות בכל דרך שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי.


4. פרסום


ההשתתפות בתחרות מהווה את הסכמתו של הזוכה לפרסום קטע הוידאו שישלח בכל מדיה שתמצא החברה לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייבים הזוכים לשתף פעולה ולמלא אחר בקשות החברה הסבירות לצורך פרסום שכזה.

5. אחריות ושיפוי


א. החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהיה החברה אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים בתחרות עקב תקלה ו/או טעות כאמור. החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף בתחרות.

 

ב. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לגולש/ צופה אשר ישלח את קטע הוידאו, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל והגולש / צופה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בקשר לכך.


6. שונות


א. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם או להוריד קטעי וידאו שנשלחו של מי שיימצא שנהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.

 

ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על שינויו. כל שינוי בתקנון כאמור יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר התוכנית.

 

ג. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

 

ד. על ידי השתתפותו בפעילות, מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

 

ה. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הפעילות בכל עת.

 

ו. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת תקופת הפעילות או קיצורה. הודעה על כך תופיע במתחם הפעילות.

 

ז. אין בהוראות הסכם זה כדי לפגוע בתנאי השימוש הכלליים בנענע 10 כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.nana10.co.il ("תנאי השימוש הכלליים"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש הכלליים יגברו הוראות תקנון זה.

 

ח. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם המבצע, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

 

ט. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

 

 
  
 
תגובות
הוסף תגובה 0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.